Thang máy tải khách: 04 bộ.
Thang tải hàng: 04 bộ.
Thang cuốn: 06 bộ.